Disclaimer / Përjashtimi i përgjegjësisë

The Albanian Calendar përmban informacion me origjinë nga organizata të tjera. Megjithëse është bërë çdo përpjekje për të siguruar që i gjithë informacioni të jetë pasqyruar  i  saktë,   ne nuk garantojmë saktësinë dhe cilësinë e përmbajtjes së çdo burimi. Sa për informacionin e postuar në calendar.al, ne vazhdimisht e aktualizojmë dhe e  rishikojmë këtë faqe, dhe bëjmë çdo përpjekje për të korrigjuar pasaktësitë menjëherë.

Ju lutemi raportoni çdo pasaktësi këtu.

Privacy Policy: https://calendar.al/privacy-policy

 

The Albanian Calendar website contains information originating from other organizations. While every attempt is made to ensure that all information is accurately referenced, we do not guarantee the accuracy, timeliness or quality of the content of every source. As for the information posted at calendar.al, we constantly update and revise this site, and will make every attempt to correct errors immediately.

Please report errors here.

Privacy Policy: https://calendar.al/privacy-policy