Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Heroes We Love

March 4 - April 1

Heroes we love-calendar.Al

Heroes We Love

Tiranë – Tirana Art Lab

Opening 4 March 2017, 7 p.m

4 March 2017 – 1 April 2017
Wed-Sat 4-8 pm

 

Ekspozita do të përmbajë 11 postera, që pasqyrojnë aktivitetet kryesore dhe tematikat kresore të ngritura nga 8 partnerët e projektit ” Heroes We Love” dhe gjithashtu përfshin video-filmin Partisan Songspiel- A Belgrade Story nga kollektivi artistik Rus Chto Delat?.
Video-filmi Partisan Songspiel- A Belgrade Story nga Chto Delat?, (krijuar nga Olga Egorova(Tsaplya), Vladan Jeremic, Rena Raedle, Dmitry Vilesky dhe prodhuar nga Biro Beograd ne vitin 2009), prezanton një analizë të një situate konkrete. Fillimisht bën një prezantin të shtypjes politike – dëbimin e detyruar të vendqëndrimit Rom nga qeveria e qytetit të Beogradid me rastin e Universiadës verore që u mbajt në Beograd në vitin 2009. Ai gjithashtu përciell një mesazh politik universal për mardhënien midis shtypësve dhe të shtypurve : në këtë rast, qeveria e qytetit, përfituesve të luftes dhe pronarve të bisneseve kundrejt grupeve të njerëzve pa pushtet – puntorët e fabrikave, aktivistët e LGBTQ, veteranët invalid të luftës dhe minoritetet etnike. Në të njëjtën kohë filmi vendos në vëmendje atë që artistët e quajnë ”horizonti i ndërgjegjes historike” e cila prezantohet nëpërmjet zërave të ”partizanëve të vdekur” të cilët komentojnë dialogun politik midis shtypësve dhe të shtypurve.

Për Tirana Art Lab është e rëndesishme të shfaq video-filmin Partisan Songspiel- A Belgrade Story në fund të projektit Heroes We Love në Tiranë, duke menduar që ky punim trajton çështje të rëndësishme mbi problemet bashëkohore, aktualitetin politikë dhe ndërgjegjen historike. Historia e Beogradid mund të ishte dhe historia aktuale e Tiranës.

Heroes We Love është një projekt bashkëpunimi multidisiplinar fokusuar në trashigimin socialiste në artin Europian të shekullit të XX. Ai përfshin partner të ndryshëm nga sektoret institucional dhe jo-institucional të Europës Lindore dhe Qendrore, me qëllimin për të përdorur artin kontemporan për hulumtimin dhe përfshirjen e një publiku më të gjerë në reflektimin e artit socialist në kontekstin kulturor, social dhe politik.

Midis viteve 2015 dhe 2017 UGM / Maribor Art Gallery (partneri kryesor) ; BLOK, Zagreb; Tirana Art Lab; Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk; Istitute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS, Sofia; Museum of Yugoslav History, Belgrade; University of Primorska; The Dance Centre, Maribor hulumtuan mbi trashigimin kulturore të socializmit në ”Europën e Re” dhe trguan pikat kyçe, problemet dhe mundësitë të kesaj periudhe. Partnerët kanë përgatitur gjat këtyre tre viteve, një seri ekspozitash, ndërhyrje artistike në hapësirën publike, konferenca ndërkombetare dhe punime në grup.

Heroes We Love, Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe
 është mbështetur nga programi “Creative Europe” të Bashkimit Europian.
https://heroeswelove.wordpress.com/

*****************************************************************************************************

HEROES WE LOVE / END OF PROJECT EXHIBITION
Opening 4 March 2017, 7 p.m
4 March 2017 – 1 April 2017
Wed-Sat 4-8 pm

chto_delat5G8c0y.jpg
Chto delat?, Partisan Songspiel, A Belgrade Story, 2009, Production Still

The exhibition will include 11 large posters, offering an overview of the main activities and questions raised by the 8 partners of Heroes We Love project and the video film Partisan Songspiel. A Belgrade Story by Chto Delat?.

The video film Partisan Songspiel. A Belgrade Story by Chto Delat? (created by (Olga Egorova (Tsaplya), Vladan Jeremić, Rena Raedle and Dmitry Vilensky and produced by Biro Beograd in 2009), presents an analysis of a concrete situation: it begins with a representation of the political oppression – forced evictions of the Roma settlement by the government of the city of Belgrade on the occasion of the summer Universiade Belgrade 2009. It also addresses a more universal political message about the relation of the oppressors and the oppressed: in this case, the city government, war profiteers and business tycoons versus groups of disadvantaged people − factory workers, LGBTQ activists, disabled war veterans, and ethnic minorities. At the same time the film establishes something that the artists call the “horizon of historical consciousness,” which is represented through the choir of “passed away partisans” who comment on the political dialogue between the oppressors and the oppressed.

For Tirana Art Lab it is relevant to show the work Partisan Songspiel. Belgrade Story, at the end of the Heroes We Love project in Tirana, as we think that the work addresses issues substantial to contemporary struggles, political actualities and historical consciousness. This Belgrade Story could as well be a contemporary Tirana Story.

Heroes We Love is a multidisciplinary collaboration project focusing on the socialist legacy in 20th-century European art. It involves various partners from both institutional and non-institutional sectors in Central and Eastern Europe, with an aim of relating contemporary art practices to research and involving the wider public into a reflection on socialist art in its cultural, social, and political context.

Between 2015 and 2017 UGM | Maribor Art Gallery (leading partner); [BLOK], Zagreb; Tirana Art Lab; Łaźnia Centre for Contemporary Art, Gdańsk; Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS, Sofia; Museum of Yugoslav History, Belgrade; University of Primorska; The Dance Center, Maribor explored the cultural heritage of socialism in ‘New Europe’ and addressed key themes, problems and opportunities of the period. We prepared a series of exhibitions, art interventions in public space, international conferences and workshops.

Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe was supported by the Creative Europe programme of the European Union.
https://heroeswelove.wordpress.com/

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Details

Start:
March 4
End:
April 1
Event Categories:
,
Website:
http://www.tiranaartlab.org