Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Autostrada Biennale

August 19 - September 23

Autostrada Biennale - International Contemporary Art Biennale-calendar.Al

Autostrada Biennale

Kosovë – Prizren

19 August till 23 of September 2017

The exhibition opens on 19 August, with performances and events, and will be followed by a three-day conference and workshop from 20 to 22 August.

Ekspozita ndërkombëtare do të hapet më 19 Gusht me performancë dhe evente dhe do të vazhdojë me organizimin e konferencës dhe punëtorive tri ditore nga 20 deri 22 Gusht.

 

Mr. Manray Hsu (Taipei, Taiwan) is a chief curator for the first edition of International Biennale of Contemporary Art “Autostrada Biennale” which will be held on 19 August till 23 of September 2017 in Prizren, Kosova.

The future of borders?

The theme “The future of borders” was chosen for the first edition, to boldly address notions of visible and invisible borders and convey the message of necessity to form a more livable collectivity.

Just three decades ago when current globalisation continuously pulled down walls of regulation and made all boundaries porous, the answer to this question had been clearly and definitely that the future is of a borderless world. Today, the world seems to go in the opposite direction and borders are coming back. The issues of refugees, migrant workers, transnational corporations, environmental disasters, national and ethnic identities, and so on, bring attention to borders of various forms, which bears on justice, human and nonhuman rights, democracy, and politics per se. The future of borders has come to the centre-stage of our present.

Insofar as contemporary art is related to this process, it is the proliferation of the biennials and their spread to different corners, often marginal regions, of the world, making themselves part of a large platform on which not only art from periphery can be seen but issues of global and local concerns can be shared, discussed, and debated. Under these circumstances, Autostrada Biennale is created. And at the hinge of our time, its first edition shall focus on various border problems.

The exhibition, along with its discursive and pedagogic events, will look at: How do nation-states and their system function to politicise (or depoliticise) cultural identities, to territorialize natural, cultural, and economic zones under capitalist competition and profit generating? How do local and regional resistances cope with geopolitical strategies of the state system? How does the citizen movement use different means, artistic and otherwise, to tackle border problems, to construct local identities or cross-border coalition?

In modernity, the city has developed along the culture-nature dividing line, establishing borders between urban and rural areas, between human and non-human environments. The city is rich in gender borders, ethnic borders, borders between the youth and the elderly, between outsiders and locals, between human and other species. While most of these borders in the city are invisible, overlapping and interconnected, their functioning constitutes the kernel of contemporary urban life. Artists, urbanists, activists and educators, are invited to reflect on these borders, particularly those in the city of Prizren which will result in site-specific interventions, public works, and workshops on urban design and activism.

The first edition of Autostrada Biennale will use Prizren’s opulent historic sites in accordance with the themes and forms developed in the art works. The Bus Station and its vicinity will roughly focus on is-sues of mobility, migration, national and ethnic borders. Spread out in the city center are some works related to the city life, history and cultural diversity. Across the Lumbardhi River at the Marash area, hillsides, and the Castle will find works related to ruins, human-natural environments, and the time-space beyond human borders. While the diverse positions of the artists can hardly be confined to sim-ple spatial deployment in the city, they are there to also help redefine Prizren’s topography through the interaction with the visitors.

***

Manray Hsu ( Tapipei, Tajvan) është kuraror i edicionit të parë të Bienales Ndërkombëtare të Artit Bashkëkohor “Autostrada Biennale’’ e cila do të mbahet më 19 Gusht deri më 23 Shtator në Prizren, Kosovë.

E ardhmja e kufijve?

Tema “E ardhmja e kufijve”, është zgjedhur për edicionin e parë, për të adresuar me guxim nocionet e kufijve të dukshëm dhe të padukshëm, dhe për të përcjellë mesazhin e domosdoshmërisë për të qenë një shoqëri më e jetueshme kolektive.

Vetëm tre dekada më parë, kur globalizimi aktual vazhdimisht shembi muret e rregullimit dhe i bëri të gjithë kufijtë poroz, përgjigja për këtë pyetje ka qenë qartësisht dhe definitivisht se e ardhmja është e një bote pa kufij. Sot, bota duket se po shkon në drejtim të kundërt dhe kufijtë po kthehen. Çështjet e refugjatëve, punëtorëve migrantë, korporatave transnacionale, katastrofave mjedisore, identiteteve nacionale dhe etnike, dhe kështu me radhë, sjellin në vëmendje kufijtë e formave të ndryshme, që mbahen në drejtësi, të drejta njerëzore dhe jo-njerëzore, demokraci dhe politikë. E ardhmja e kufijve ka ardhur në qendër të vëmendjes të së sotmes tonë.

Për aq sa është i lidhur arti bashkëkohor me këtë proces, është përhapja e bienaleve dhe përhapja e tyre në kënde të ndryshme, shpesh rajone margjinale të botës, duke e bërë veten pjesë të një platforme të madhe në të cilën mund të shihet jo vetëm arti nga periferia, por çështjet e shqetësimeve globale dhe lokale mund të ndahen, diskutohen dhe debatohen. Në këto rrethana, është krijuar Autostrada Bienale. Dhe në thelb të kohës sonë, edicioni i parë do të përqendrohet në probleme të ndryshme kufitare.

Ekspozita, së bashku me ngjarjet e saj diskursive dhe pedagogjike, do të shikojë: Si funksionojnë shtetet kombëtare dhe sistemi i tyre për të politizuar (ose depolitizuar) identitetet kulturore, për të territorizuar zonat natyrore, kulturore dhe ekonomike nën konkurrencën kapitaliste dhe gjenerimin e fitimit? Si përballen rezistencat lokale dhe rajonale me strategjitë gjeopolitike të sistemit shtetëror? Si përdor lëvizja qytetare mjete të ndryshme, artistike dhe të tjera, për të trajtuar problemet e kufirit, për të ndërtuar identitete lokale apo koalicion ndërkufitar?
Në modernitet, qyteti është zhvilluar përgjatë vijës ndarëse kulturë-natyrë, duke vendosur kufij mes zonave urbane dhe rurale, mes mjediseve njerëzore dhe jo-njerëzore. Qyteti është i larmishëm me kufij gjinorë, kufij etnikë, kufij midis të rinjve dhe të moshuarve, midis të huajve dhe vendasve, midis specieve njerëzore dhe të tjera. Ndërsa shumica e këtyre kufijve në qytet janë të padukshëm, të mbivendosur dhe të ndërlidhur, funksionimi i tyre përbën thelbin e jetës bashkëkohore urbane.
Artistë, urbanistë, aktivistë dhe edukatorë janë të ftuar të reflektojnë mbi këta kufij, veçanërisht mbi ata në qytetin e Prizrenit, reflektime të cilat do të rezultojnë në ndërhyrje specifike për vendin, vepra publike dhe punëtori për dizajn urban dhe aktivizëm.

Edicioni i parë i Autostrada Biennale do të përdorë hapësirat e mrekullueshme historike të Prizrenit në përputhje me temat dhe format e zhvilluara në veprat e artit. Stacioni i autobusëve dhe hapesira perreth do të fokusohen në çështjet e lëvizshmërisë, migrimit, kufijve kombëtarë dhe etnikë.

Të përhapura në qendër të qytetit do të jenë disa vepra lidhur me jetën e qytetit, historinë dhe diversitetin kulturor. Përgjatë lumit Lumbardhi në zonën e Marashit, në kodra dhe kala, do të gjenden vepra lidhur me gërmadhat, mjediset njerëzore-natyrore dhe hapësirën kohore përtej kufijve njerëzorë. Përderisa pozicionet e ndryshme të artistëve vështirë se mund të kufizohen në vendosjen e thjeshtë hapësinore në qytet, ato janë aty poashtu për të ndihmuar në ripërcaktimin e topografisë së Prizrenit nëpërmjet ndërveprimit me vizitorët.

***

Artists / Artistet:

Valentina Bonizzi (Italy)
CHANG Chien-Chi (Taiwan)
Libia Castro (Spain) & Olafur Olafsson (Iceland)
Yannick Dauby (France)
Ettore Favini (Italy)
Artan Hajrullahu (Kosova)
Ibro Hasanovic (Bosnia Hercegovina)
Haveit (Kosova)
HSU Chia-Wei (Taiwan)
Irwin (Slovenia)
Doruntina Kastrati (Kosova)
Sead Kazanxhiu (Albania)
LI Binyuan (China)
Alban Muja (Kosova)
Ella Raidel (Austria)
Oliver Ressler (Austria)
Stefano Romano (Italy)
OPA (Obsessive Possessive Aggression) (Macedonia)
Rena Radle (Germany) & Vladan Jeremic (Serbia)
Jelena Tomasevic (Montenegro)
Saso Sedlacek (Slovenia)
YANG Shun-Fa (Taiwan)
Alketa Xhafa (Kosova – England)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone